Договора

Шановний клієнте! При оплаті рахунку чи внесення готівки наша компанія автоматично підписує з вами один з наших типових договорів. Наша компанія працює з клієнтами тільки по договірних відносинах!

 

Договір про надання послуг №____

 

 

(типовий)

 

 

м. ________                                “____” ____________ 200___р.

 

________________________________________ в особі __________, що діє на підставі _____________ (надалі - Замовник) з однієї сторони, та

 

________________________________________ в особі _______, що діє на підставі _________________ (надалі - Виконавець) з другої сторони, (надалі разом іменовані - Сторони) уклали цей Договір про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

 

1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги, передбачені п.2.1. цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти надані послуги оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

 

 

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГИ.

 

2.1. Згідно з цього Договору, Виконавець надає Замовнику наступні послуги:

 

_____________________________________________________________________

 

2.2. Прийняття Замовником послуг оформляється актом надання послуг.

 

 

 

 

3. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ.

 

3.1. Вартість послуг становить __________________ гривень.

 

3.2. Акт наданих послуг підписується Сторонами до ___ числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому фактично надавалися послуги.

 

3.3. Замовник зобов’язаний перерахувати суму, зазначену в акті наданих послуг протягом ___ днів з моменту підписання такого акту на розрахунковий рахунок Виконавця.

 

 

 

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

 

4.1. Обов’язки Виконавця:

 

4.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 2.1 цього Договору.

4.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно цього Договору, терміново повідомити про це Замовника.

4.1.3. Складати та передавати Замовнику акти про надання послуг.

4.2. Обов'язки Замовника:

4.2.1. Приймати від Виконавця послуги, що надаються згідно з цим Договором.

4.2.2. Після контролю за достовірністю актів про надання послуг Виконавцем, підписувати ці акти протягом _____________з моменту їх одержання.

4.2.3. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 3.3 цього Договору.

 

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ___ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити про це у письмовій формі іншу Сторону.

5.4. За одноразову необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі _________.

5.5. За недотримання строків сплати зазначених в п. 3.3. Договору Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі ___ % від суми прострочення (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення.

 

 

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.

 

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

6.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

6.4. Кожна із сторін має право розірвати ций Договір в одностороннім порядку, попередньо письмово повідомити про це другу сторону за ____ днів.

6.5. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

6.6. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

6.9. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

6.10. Всі переписки які здійснюються з офіційних контактів на сайті являються додатками до договора .

 

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 

Замовник:                                                                                                                                                                Виконавець:

____________________________                                                                                                                               ____________________________

____________________________                                                                                                                               ____________________________

____________________________                                                                                                                               ____________________________

____________________________                                                                                                                               ____________________________

____________________________                                                                                                                               ____________________________

____________________________                                                                                                                               ____________________________

 

 

____________________________                                                                                                                               ____________________________

(підпис)                                                                                                                                                                     (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Договір поставки

 

 

 

 

м. Київ                                                             "     "_______________ 20 р.

 

 

 

______________________________________________________________

 

(назва підприємства, організації, установи)

 

 

(надалі іменується "Постачальник") в особі _________________________________,

 

 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

що діє на підставі _______________________________________________________,

 

 

з одного боку, та _________________________________________________________________

 

 

(назва підприємства, організації, установи)

 

 

(надалі іменується "Покупець") в особі ____________________________________________________,

 

 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

що діє на підставі _______________________________________________________,

 

з другого боку, уклали цей Договір поставки (надалі іменується "Договір") про таке.

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, виготовити і поставити продукцію, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти і оплатити таку продукцію.

1.2. Якісні і кількісні характеристики продукції, що є предметом поставки за цим Договором, строки поставки продукції за цим Договором визначаються у специфікації, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

 

 

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

 

2.1. Якість продукції, що є предметом поставки за цим Договором, має відповідати державним стандартам і технічним умовам.

2.2. Постачальник зобов'язаний на кожну партію продукції, що є предметом поставки за цим Договором, видати сертифікат, який посвідчує відповідність названої продукції вимогам відповідних стандартів або технічних умов.

2.3 Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, підлягає обов'язковому маркуванню згідно з вимогами відповідних стандартів або технічними умовами.

 

 

 

 

3. ТАРА І ПАКУВАННЯ

 

3.1. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, пакується у тару відповідно до вимог відповідних стандартів або технічних умов, зазначених специфікації, що додається до цього Договору.

3.2. Кожна упакована частина продукції, що є предметом поставки за цим Договором, повинна мати маркування на тарі, упаковці або бірці згідно із відповідними стандартами або технічними умовами.

 

 

4. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ І УМОВИ ПОСТАВКИ

 

4.1. Постачальник відвантажує продукцію на адресу Покупця за цінами, що визначені чинними прейскурантами Постачальника. Дослідні зразки продукції оплачуються Покупцем за калькуляцією, розробленою Постачальником і погодженою із Покупцем.

4.2. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, відвантажується на адресу Покупця на умовах __________________.

 

 

5. ТЕРМІН І ПОРЯДОК ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ

 

5.1. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, відвантажується на адресу Покупця щоквартально однаковими партіями.

6. УМОВИ РОЗРАХУНКУ

 

 

 

6.1. Розрахунок за цим Договором між Постачальником і Покупцем провадиться шляхом _______________________________.

 

 

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЯКІСТЮ І КІЛЬКІСТЮ

 

7.1. Приймання продукції за кількістю і якістю провадиться Покупцем відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 г. N П-6, та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 року N П-7.

 

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Після відвантаження Постачальником продукції за рознарядками Покупця на адресу підприємств (установ, організацій) - отримувачів, розташованих за межами України, відповідна продукція підлягає відправленню в особливо міцній тарі, що виключає псування і ушкодження вантажу на шляху руху.

 

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

9.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

9.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

9.3. Кількість продукції, недопоставленої Постачальником у один здавальний період (квартал), додається до іншого здавального періоду. У цьому разі Покупець має право накласти на Постачальника штрафні санкції за загальну кількість недопоставленої продукції у межах шестимісячного строку давності.

 

 

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДАННЯ СПОРІВ І ПІДСУДНІСТЬ СТОРІН

 

10.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

 

11. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

 

11.1. Загальна вартість продукції, що є предметом поставки за цим Договором, визначається у розмірі ________________________________ грн. (суму цифрами і прописом)

Примітка. У випадку зміни ціни на продукцію, що є предметом поставки за цим Договором, відповідно підлягає коригуванню загальна вартість продукції, що оформлюється додатковою угодою між Сторонами.

 

 

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

13. ІНШІ УМОВИ

 

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

13.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

13.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

13.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

13.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

13.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

 

Покупець:                                                                                                                                                                Постачальник:

____________________________                                                                                                                               ____________________________

____________________________                                                                                                                               ____________________________

____________________________                                                                                                                               ____________________________

____________________________                                                                                                                               ____________________________

____________________________                                                                                                                               ____________________________

____________________________                                                                                                                               ____________________________

 

 

____________________________                                                                                                                               ____________________________

(підпис)                                                                                                                                                                     (підпис)

 

 Договір поставки

 

 

 

 

м. Київ                                                             "     "_______________ 20 р.